TỪ DUYÊN

Các Thánh

in PDF nghe Scorch Anh Hùng Tử Đạo Việt Nam
in PDF nghe Scorch Ca Mừng Thánh Giuse
in PDF nghe Scorch Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
in PDF nghe Scorch Chúa Muốn Con
in PDF nghe Scorch Cung Đàn Cêcilia
in PDF nghe Scorch Dặm Đường Xa
in PDF nghe Scorch Kính Mừng Thánh Giuse
in PDF nghe Scorch Lạy Thầy Con Tin
in PDF nghe Scorch Mừng Kính Thánh Mônica
in PDF nghe Scorch Này Là Dòng Dõi
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Thánh Gia
in PDF nghe Scorch Thánh Tử Đạo Việt Nam
in PDF nghe Scorch Tình Con Dâng
in PDF nghe Scorch Tình Hiến Dâng
in PDF nghe Scorch Tổng Lãnh Thiên Thần Micae

Cầu Hồn

in PDF nghe Scorch Chỉ Là Phù Hoa
in PDF nghe Scorch Con Kêu Lên Ngài
in PDF nghe Scorch Khi Cha Thương Gọi
in PDF nghe Scorch Kiếp Người
in PDF nghe Scorch Mong Đợi
in PDF nghe Scorch Sẽ Có Một Ngày
in PDF nghe Scorch Thân Tôi Cát Bụi
in PDF nghe Scorch Trình Diện Chúa
in PDF nghe Scorch Từ Nơi Thương Đau
in PDF nghe Scorch Từ Vực Sâu
in PDF nghe Scorch Vực Sâu Thương Đau
in PDF nghe Scorch Xin Nghe Con Cầu Khấn
in PDF nghe Scorch Xin Thương Chúa Ơi

Dâng Lễ

in PDF nghe Scorch Có Gì Để Dâng
in PDF nghe Scorch Con Xin Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Dâng Cha
in PDF nghe Scorch Dâng Lên Cha
in PDF nghe Scorch Đôi Tay Này
in PDF nghe Scorch Hiến Tế
in PDF nghe Scorch Lễ Con Dâng
in PDF nghe Scorch Lễ Dâng Cuộc Đời
in PDF nghe Scorch Lễ Vật Đời Con
in PDF nghe Scorch Này Con Đâu Dám
in PDF nghe Scorch Này Là Bánh
in PDF nghe Scorch Nhạc Khúc Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Như Trầm Hương
in PDF nghe Scorch Tiến Lễ Vật
in PDF nghe Scorch Xin Dâng Cha 1
in PDF nghe Scorch Xin Dâng Cha 2
in PDF nghe Scorch Xin Dâng Chúa

Đáp Ca - Alleluia (Năm A)

in PDF nghe Scorch Alleluia Phục Sinh A+B+C
in PDF nghe Scorch Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C
in PDF nghe Scorch Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C
in PDF nghe Scorch Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 19 TN A (Tv. 84)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 20 TN A (Tv. 66)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 21 TN A (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 22 TN A (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 23 TN A (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 24 TN A (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 25 TN A (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 26 TN A (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 28 TN A (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 29 TN A (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 30 TN A (Tv. 17)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 31 TN A (Tv. 130)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 32 TN A (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch Kiệu Lá A+B+C
in PDF nghe Scorch Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67)
in PDF nghe Scorch Lễ Phêrô & Phaolô 1 (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Lễ Phêrô & Phaolô 2 (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133)
in PDF nghe Scorch Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23)
in PDF nghe Scorch Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44)
in PDF nghe Scorch Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30)
in PDF nghe Scorch Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137)

Đáp Ca - Alleluia (Năm B)

in PDF nghe Scorch Alleluia Phục Sinh A+B+C
in PDF nghe Scorch Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C
in PDF nghe Scorch Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C
in PDF nghe Scorch Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Chúa Ba Ngôi B (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch Chúa Kitô Vua B (Tv. 92)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 1 MC B (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 MC B (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MC B (Tv. 18)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 MC B (Tv. 136)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 MC B (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 PS B (Tv. 4)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 PS B (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 PS B (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 6 PS B (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 7 PS B (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 1 MV B (Tv. 80)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 MV B (Tv. 85)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MV B (Lc. 1: 46-54)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 MV B (Tv. 89)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 TN B (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 TN B (Tv. 147)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 6 TN B (Tv. 31)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 7 TN B (Tv. 40)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 14 TN B (Tv. 93)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 15 TN B (Tv. 85)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 17 TN B (Tv. 128)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 18 TN B (Tv. 90)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 19 & 20 TN B (Tv. 34)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 22 TN B (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 23 TN B (Tv. 146)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 24 TN B (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 26 TN B (Tv. 19)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 27 TN B (Tv. 128)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 28 TN B (Tv. 90)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 29 TN B (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 30 TN B (Tv. 126)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 32 TN B (Tv. 122)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch Đêm Giáng Sinh B (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch Kiệu Lá A+B+C
in PDF nghe Scorch Lễ Giáng Sinh Ban Ngày B (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Lễ Hiển Linh B (Tv. 72)
in PDF nghe Scorch Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67)
in PDF nghe Scorch Lễ Phêrô & Phaolô B (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm B (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133)
in PDF nghe Scorch Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23)
in PDF nghe Scorch Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44)
in PDF nghe Scorch Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30)
in PDF nghe Scorch Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137)

Đáp Ca - Alleluia (Năm C)

in PDF nghe Scorch Alleluia Phục Sinh A+B+C
in PDF nghe Scorch Alleluia Trước Phúc Âm Tết A+B+C
in PDF nghe Scorch Các Câu Xướng Đáp Tuần Thánh A+B+C
in PDF nghe Scorch Cám Ơn Thượng Đế A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Chúa Chịu Phép Rửa A+B+C (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 Phục Sinh A+B+C (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 1 MC C (Tv. 90)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 MC C (Tv. 26)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MC C (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 MC C (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 MC C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 PS C (Tv. 29)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 PS C (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 1 MV C (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 MV C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 MV C (Is. 12: 2-6)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 MV C (Tv. 80)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 2 TN C (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 3 TN C (Tv. 18)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 4 TN C (Tv. 71)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 5 TN C (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 6 TN C (Tv. 1)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 7 TN C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 12 TN C (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật 13 TN C (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật Lễ Lá A+B+C (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch Kiệu Lá A+B+C
in PDF nghe Scorch Lễ Chúa Ba Ngôi C (Tv. 8)
in PDF nghe Scorch Lễ Gioan Tẩy Giả A+B+C (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Lễ Hiện Xuống A+B+C (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Lễ Mẹ Thiên Chúa A+B+C (Tv. 67)
in PDF nghe Scorch Lễ Mình Máu Chúa C (Tv. 109)
in PDF nghe Scorch Lễ Phêrô & Phaolô C (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Lễ Rạng Đông Giáng Sinh A+B+C (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Lễ Thăng Thiên A+B+C (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Gia A+B+C (Hc. 3: 3-7; 14-17)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm C (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Têrêsa A+B+C (Tv. 133)
in PDF nghe Scorch Lễ Truyền Tin A+B+C (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Lễ Tử Đạo Việt Nam A+B+C (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Mẹ Dâng Con A+B+C (Tv. 23)
in PDF nghe Scorch Mẹ Lên Trời A+B+C (Tv. 44)
in PDF nghe Scorch Mẹ Vô Nhiễm A+B+C (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Phúc Đức Thay A+B+C (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch Thứ Tư Lễ Tro A+B+C (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch Thứ Năm Tuần Thánh A+B+C (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch Thứ Sáu Tuần Thánh A+B+C (Tv. 30)
in PDF nghe Scorch Tổng Lãnh Micae A+B+C (Tv. 137)

Đức Mẹ

in PDF nghe Scorch Lòng Mẹ
in PDF nghe Scorch Mẹ Đứng Đó
in PDF nghe Scorch Mừng Mẹ Mân Côi
in PDF nghe Scorch Tung Hô Maria

Tạ Lễ - Hôn Phối

in PDF nghe Scorch Bài Ca Truyền Giáo
in PDF nghe Scorch Loan Báo Tin Mừng
- o0o -
in PDF nghe Scorch Trầu Cau Nên Duyên

Linh Mục

in PDF nghe Scorch Chúa Không Lầm
in PDF nghe Scorch Con Linh Mục
in PDF nghe Scorch Linh Mục Chúa
in PDF nghe Scorch Linh Mục Là Ai?
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Của Linh Mục

Mùa Chay - Phục Sinh

in PDF nghe Scorch Chiều Xưa Trên Thánh Giá
in PDF nghe Scorch Con Còn Nhớ
in PDF nghe Scorch Hãy Xé Lòng
in PDF nghe Scorch Kiếp Người
in PDF nghe Scorch Mùa Chay Thánh
in PDF nghe Scorch Ngài Ơi Thứ Tha
in PDF nghe Scorch Người Ơi Hãy Nhớ
in PDF nghe Scorch Rửa Chân Cho Nhau
in PDF nghe Scorch Thập Giá Ngất Cao
in PDF nghe Scorch Tình Thương Người Cha
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Đồi Canvê
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Giêsu
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Thập Giá
in PDF nghe Scorch Trở Về Đi
- o0o -
in PDF nghe Scorch Bài Ca Vinh Thắng
in PDF nghe Scorch Chúa Lên Trời
in PDF nghe Scorch Mừng Ngợi Khen
in PDF nghe Scorch Mừng Vui Lên
in PDF nghe Scorch Vang Lên Lời Ca

Mùa Vọng - Giáng Sinh

in PDF nghe Scorch Chúa Sẽ Đến
in PDF nghe Scorch Con Mong Chúa
in PDF nghe Scorch Con Vẫn Đợi Vẫn Chờ
in PDF nghe Scorch Con Vẫn Mong Chờ
in PDF nghe Scorch Hãy Dọn Đường Chúa
in PDF nghe Scorch Một Đời Chờ Mong
in PDF nghe Scorch Trời Cao
in PDF nghe Scorch Trời Cao Chúa Hỡi
- o0o -
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Vào Đời
in PDF nghe Scorch Chúa Đến
in PDF nghe Scorch Chúa Đến Trần Gian
in PDF nghe Scorch Chúa Tình Thương
in PDF nghe Scorch Chúa Tôi Đã Về
in PDF nghe Scorch Có Mùa Đông Nào
in PDF nghe Scorch Đêm Đông Lạnh Lùng
in PDF nghe Scorch Đêm Đông Năm Ấy
in PDF nghe Scorch Đêm Nay Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch Đêm Nay Noel
in PDF nghe Scorch Giáng Sinh Đã Về
in PDF nghe Scorch Hân Hoan Tưng Bừng
in PDF nghe Scorch Khi Mùa Đông Về
in PDF nghe Scorch Kính Chúa Hài Nhi
in PDF nghe Scorch Một Chiều Mùa Đông
in PDF nghe Scorch Một Ngày Mùa Đông
in PDF nghe Scorch Mùa Đông Bê-lem
in PDF nghe Scorch Mùa Đông Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Mừng Ngày Noel
in PDF nghe Scorch Noel Về
in PDF nghe Scorch Qua Rồi 2000 Năm
in PDF nghe Scorch Suy Tôn Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Mùa Đông 1
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Mùa Đông 2
in PDF nghe Scorch Trời Mùa Đông 1
in PDF nghe Scorch Trời Mùa Đông 2

Nguyện Cầu

in PDF nghe Scorch Ánh Mắt Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Bài Ca Bác Ái
in PDF nghe Scorch Bài Ca Cảm Tạ 1
in PDF nghe Scorch Bài Ca Cảm Tạ 2
in PDF nghe Scorch Bài Ca Máu Đào
in PDF nghe Scorch Bài Ca Tri Ân
in PDF nghe Scorch Bài Ca Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Biết Đến Bao Giờ?
in PDF nghe Scorch Bình An Chúa Muốn
in PDF nghe Scorch Cảm Tạ
in PDF nghe Scorch Cảm Tạ Ơn Chúa 1
in PDF nghe Scorch Cầu Mùa
in PDF nghe Scorch Chẳng Tình Yêu Nào
in PDF nghe Scorch Chỉ Dạy Con
in PDF nghe Scorch Chỉ Một Chúa
in PDF nghe Scorch Chỉ Nơi Thiên Chúa
in PDF nghe Scorch Cho Con Biết Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Chúa! Con Mong Ngài
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Yêu Con
in PDF nghe Scorch Chúa Giêsu Là Vua
in PDF nghe Scorch Chúa Luôn Nhân Từ
in PDF nghe Scorch Chúa Muốn Thế
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Thương
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Thương Tôi
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Ưa Thích
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Yêu Thương 1
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Yêu Thương 2
in PDF nghe Scorch Có Phải Không?
in PDF nghe Scorch Con Biết Dâng Gì
in PDF nghe Scorch Con Biết Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Con Cậy Con Tin
in PDF nghe Scorch Con Dâng Câu Kinh
in PDF nghe Scorch Con Đi Theo Chúa
in PDF nghe Scorch Con Luôn Cần Chúa
in PDF nghe Scorch Con Mãi Hát Ca
in PDF nghe Scorch Con Náu Nương Nơi Ngài
in PDF nghe Scorch Con Ngợi Khen Cha
in PDF nghe Scorch Con Tin Chúa
in PDF nghe Scorch Con Vẫn Trông Cậy
in PDF nghe Scorch Con Vẫn Ước Mơ
in PDF nghe Scorch Con Xin Được Như Ngài
in PDF nghe Scorch Con Xin Nghiêng Sâu
in PDF nghe Scorch Con Xin Phó Thác
in PDF nghe Scorch Con Xin Tán Dương Ngài
in PDF nghe Scorch Con Xin Thờ Kính
in PDF nghe Scorch Dâng Lời Cảm Tạ
in PDF nghe Scorch Dâng Trao Về Ngài
in PDF nghe Scorch Dưới Chân Thập Giá
in PDF nghe Scorch Đau Khổ Và Vinh Quang
in PDF nghe Scorch Đến Với Ngài
in PDF nghe Scorch Đóa Hồng Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch Đức Thánh Quân Hiển Trị
in PDF nghe Scorch Giavê Chúa Chúng Tôi
in PDF nghe Scorch Giêsu! Chúa Bao Dịu Hiền
in PDF nghe Scorch Giêsu Kitô
in PDF nghe Scorch Giêsu! Tôi Vẫn Mong
in PDF nghe Scorch Hát Mừng Giavê
in PDF nghe Scorch Hãy Đến Bên Tôi
in PDF nghe Scorch Hãy Như Giêsu
in PDF nghe Scorch Hãy Yêu Nhau
in PDF nghe Scorch Hồn Con Mong Chúa
in PDF nghe Scorch Khi Con Gặp Ngài
in PDF nghe Scorch Không Bao Giờ Quên
in PDF nghe Scorch Kinh Khúc
in PDF nghe Scorch Làm Sao?
in PDF nghe Scorch Lắng Nghe Lời Chúa
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa! Hãy Đi Cùng Con
in PDF nghe Scorch Lấy Gì Đáp Đền
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Cho Thế Giới
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Dâng
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Dâng Cha
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Hòa Bình
in PDF nghe Scorch Mãi Luôn Thành Tín
in PDF nghe Scorch Mãi Mãi Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Mến Thương Nhau
in PDF nghe Scorch Mình Máu Chúa
in PDF nghe Scorch Mong Được Như Chúa
in PDF nghe Scorch Một Đời Tôi Tin
in PDF nghe Scorch Một Ngày Nào
in PDF nghe Scorch Mưa Trên Tháp Chuông Cao
in PDF nghe Scorch Nào Ai Suy Thấu
in PDF nghe Scorch Nào Biết Lấy Gì
in PDF nghe Scorch Này Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Này Từng Bước
in PDF nghe Scorch Nếu Không Có Ngài
in PDF nghe Scorch Ngài Đã Đến
in PDF nghe Scorch Ngài Hát Trên Đồi Cao
in PDF nghe Scorch Ngài Yêu Con
in PDF nghe Scorch Ngàn Đời Con Xin
in PDF nghe Scorch Ngọt Ngào Tình Chúa 1
in PDF nghe Scorch Ngọt Ngào Tình Chúa 2
in PDF nghe Scorch Nguồn Sáng Của Con
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Chúa
in PDF nghe Scorch Nhờ Chính Chúa
in PDF nghe Scorch Như Bông Hoa
in PDF nghe Scorch Như Bông Hoa Nhỏ
in PDF nghe Scorch Như Cánh Hoa Hồng
in PDF nghe Scorch Như Dòng Sông
in PDF nghe Scorch Như Giêsu Đã Yêu
in PDF nghe Scorch Như Lời Tạ Ơn
in PDF nghe Scorch Như Ngọn Nến Cháy
in PDF nghe Scorch Nương Thân Nơi Chúa
in PDF nghe Scorch Ôi Ân Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Ôi Còn Tình Nào
in PDF nghe Scorch Phận Người
in PDF nghe Scorch Phúc Lộc Ngài
in PDF nghe Scorch Quả Tim Chúa Ban
in PDF nghe Scorch Tạ Ơn Chúa
in PDF nghe Scorch Ta Thương Dân Này
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Đời Con
in PDF nghe Scorch Thập Giá Đức Kitô 1
in PDF nghe Scorch Thập Giá Đức Kitô 2
in PDF nghe Scorch Tìm Ngài Trong Đời
in PDF nghe Scorch Tình Ca Từ Đáy Tim
in PDF nghe Scorch Tình Cha Yêu Con
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Bao La
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Cao Vời
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Tình Con
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Tình Người 1
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Tình Người 2
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Yêu Con 1
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Yêu Con 2
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Tình Ngài
in PDF nghe Scorch Tình Ngài Mãi Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Tình Ngài Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Tình Thiên Chúa
in PDF nghe Scorch Tình Thương Chúa
in PDF nghe Scorch Tình Thương Ngài
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Con
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Nào
in PDF nghe Scorch Tri Ân Chúa Ngàn Đời
in PDF nghe Scorch Tri Ân Tình Chúa
in PDF nghe Scorch Từng Giọt Sương Đêm
in PDF nghe Scorch Từng Ngày
in PDF nghe Scorch Ước Mơ Đời Con
in PDF nghe Scorch Vẫn Luôn Cậy Tin
in PDF nghe Scorch Về Với Cha
in PDF nghe Scorch Vì Chúa Yêu Con
in PDF nghe Scorch Vì Tình Thương Chúa
in PDF nghe Scorch Vì Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Xin Ban Cho Con
in PDF nghe Scorch Xin Cho Con Một Trái Tim
in PDF nghe Scorch Xin Cho Tôi
in PDF nghe Scorch Xin Dâng Đời Con
in PDF nghe Scorch Xin Dạy Con
in PDF nghe Scorch Xin Đáp Đền
in PDF nghe Scorch Xin Đừng Xa Con
in PDF nghe Scorch Xin Giải Nghĩa Yêu
in PDF nghe Scorch Xin Giúp Con
in PDF nghe Scorch Xin Hát Lên
in PDF nghe Scorch Xin Là Khí Cụ Bình An
in PDF nghe Scorch Xin Như
in PDF nghe Scorch Xin Thánh Hóa Con
in PDF nghe Scorch Xin Thứ Tha
in PDF nghe Scorch Yêu Thương Còn Đó

Sám Hối

in PDF nghe Scorch Cúi Đầu Ăn Năn
in PDF nghe Scorch Đời Con Sám Hối
in PDF nghe Scorch Hồi Chuông Thánh Thót
in PDF nghe Scorch Kinh Thú Nhận
in PDF nghe Scorch Thân Phận Đời Người
in PDF nghe Scorch Xin Thương, Chúa Nhân Từ

Thánh Thần

in PDF nghe Scorch Lạy Ngôi Ba Thiên Chúa
in PDF nghe Scorch Lạy Thánh Thần
in PDF nghe Scorch Thần Linh Chúa
in PDF nghe Scorch Thánh Thần Chúa 1
in PDF nghe Scorch Thánh Thần Chúa 2

Thánh Vịnh - Tin Mừng

in PDF nghe Scorch Ai Là Anh Em Tôi? (Lc. 10: 5-37)
in PDF nghe Scorch Ai Mong Chúa (Tv. 146)
in PDF nghe Scorch Cảm Tạ Ơn Chúa (Tv. 105)
in PDF nghe Scorch Cho Con Được Thấy (Mc. 10: 46 - 52)
in PDF nghe Scorch Chúa Chăn Nuôi Tôi (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Đấng Từ Bi (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch Chúa Là Gia Nghiệp (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch Chúa Ơi Xin Tái Tạo (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch Chúa Xét Dò Con (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Con Đây Vẫn Tin (Tv. 1)
in PDF nghe Scorch Con Luôn Hy Vọng (Tv. 129)
in PDF nghe Scorch Con Mong Tìm Chúa (Tv. 9)
in PDF nghe Scorch Con Vươn Linh Hồn (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Đến Bao Giờ? (Tv. 13)
in PDF nghe Scorch Đường Vinh Quang Chúa (Mc. 10: 35-45)
in PDF nghe Scorch Hạnh Phúc Biết Bao (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch Hãy Luôn Từ Bỏ (Mc. 10: 17-30)
in PDF nghe Scorch Hãy Tin Nơi Thầy (Ga. 20: 26-29)
in PDF nghe Scorch Hãy Vững Tin Ngài (Mc. 10: 46-52)
in PDF nghe Scorch Hiến Tế Đời Con (Ga. 17: 19)
in PDF nghe Scorch Hướng Nhìn Lên Chúa (Tv. 122)
in PDF nghe Scorch Không Chỉ Bảy Lần (Mt. 19: 21-22)
in PDF nghe Scorch Ký Thác Đường Đời (Tv. 36)
in PDF nghe Scorch Lạy Cha! Xin Cho Danh Cha (Ga. 12: 28)
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa! Sao Đành? (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch Nếu Tôi Phải (Galate 5: 14)
in PDF nghe Scorch Nguyện Xin Chúa
in PDF nghe Scorch Như Nai Rừng (Tv. 41)
in PDF nghe Scorch Ôi Lạy Chúa (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch Ơn Phù Trợ (Tv. 120)
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Thương Tôi (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch Tình Yêu Đích Thực (Ga. 12: 23-28)
in PDF nghe Scorch Vang Câu Chúc Mừng (Tv. 94)

Xuân - Cha Mẹ

in PDF nghe Scorch Dâng Lên Mùa Xuân
in PDF nghe Scorch Một Mùa Xuân Mới
in PDF nghe Scorch Mùa Xuân Đã Đến
in PDF nghe Scorch Mừng Hát Xuân Về
in PDF nghe Scorch Nụ Tầm Xuân
in PDF nghe Scorch Xuân Đã Về
- o0o -
in PDF nghe Scorch Cầu Cho Cha Mẹ
in PDF nghe Scorch Con Ơi Ghi Nhớ
in PDF nghe Scorch Khấu Đầu Tạ Ơn
in PDF nghe Scorch Thánh Hóa Gia Đình
 

:: DANH MỤC ::

» Thánh Ca Mùa Phụng Vụ

» Thánh Ca Theo Tác Giả

» Thánh Ca Theo Câu Đầu

» Thánh Ca Theo Tựa Đề

» Thánh Ca Hàng Tuần

» Thánh Ca Vào Đời

» Thiếu Nhi - Sinh Hoạt

» Tình Ca Việt Nam

» Tình Ca Theo Câu Đầu

» Tình Ca Theo Tựa Đề

» Giới Thiệu Tác Phẩm

» Tài Liệu Âm Nhạc

» Tác Phẩm Mới

» Tuyển Tập Thánh Ca

» Hỗ Trợ Phần Mềm

» Thống kê truy cập

» Ads