THÁI NGUYÊN

Các Thánh

in PDF nghe Scorch Bia Đá Ngàn Thu
in PDF nghe Scorch Các Thánh Tử Đạo Việt Nam
in PDF nghe Scorch Cây Cao Bóng Cả
in PDF nghe Scorch Gioan Tiền Hô
in PDF nghe Scorch Giuse Trong Âm Thầm
in PDF nghe Scorch Học Nơi Thánh Gia
in PDF nghe Scorch Máu Chứng Niềm Tin
in PDF nghe Scorch Máu Chứng Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Máu Hiến Dâng
in PDF nghe Scorch Một Đời Nhân Chứng
in PDF nghe Scorch Mừng Các Thánh Tử Đạo
in PDF nghe Scorch Mừng Kính Thánh Phêrô Quý 
in PDF nghe Scorch Thánh Gioan Tông Đồ
in PDF nghe Scorch Thánh Mônica
in PDF nghe Scorch Thánh Têrêsa
in PDF nghe Scorch Theo Gương Gioan Tiền Hô

Đáp Ca - Alleluia Giáng Sinh

in PDF nghe Scorch Ca Mừng Thiên Chúa (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch Chúa Hiển Trị (Tv. 96)

Đáp Ca - Alleluia Phục Sinh

in PDF nghe Scorch Alleluia Chúa Nhật Phục Sinh
in PDF nghe Scorch Chúa Nhật Phục Sinh (Ca Tiếp Liên)
in PDF nghe Scorch Vọng Phục Sinh (Bài đọc 1)
in PDF nghe Scorch Vọng Phục Sinh (Bài đọc 2)
in PDF nghe Scorch Hát Mừng Chúa (Bài đọc 3)
in PDF nghe Scorch Vọng Phục Sinh (Bài đọc 4)
in PDF nghe Scorch Vọng Phục Sinh (Bài Tân Ước)

Đáp Ca - Câu Xướng Phúc Âm Mùa Chay

in PDF nghe Scorch Rước Lá 1
in PDF nghe Scorch Rước Lá 2
in PDF nghe Scorch Thứ 4 Lễ Tro
in PDF nghe Scorch Thứ 5 Tuần Thánh (câu xướng)
in PDF nghe Scorch Thứ 6 Tuần Thánh

Đáp Ca - Năm A

in PDF nghe Scorch 01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 121)
in PDF nghe Scorch 02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 71)
in PDF nghe Scorch 03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Tv. 145)
in PDF nghe Scorch 04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 23)
in PDF nghe Scorch 05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch 06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
in PDF nghe Scorch 07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
in PDF nghe Scorch 08. Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch 09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch 10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch 11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch 12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch 13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 129)
in PDF nghe Scorch 14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch 15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch 16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch 17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch 18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 65)
in PDF nghe Scorch 19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 26)
in PDF nghe Scorch 20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch 21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch 22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Đaniel)
in PDF nghe Scorch 23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 147)
in PDF nghe Scorch 24. Lễ Thánh Tâm (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch 26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 26)
in PDF nghe Scorch 27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 145)
in PDF nghe Scorch 28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 111)
in PDF nghe Scorch 29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 118)
in PDF nghe Scorch 30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 61)
in PDF nghe Scorch 32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 30)
in PDF nghe Scorch 33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 49)
in PDF nghe Scorch 34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 99)
in PDF nghe Scorch 35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 68)
in PDF nghe Scorch 36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 88)
in PDF nghe Scorch 37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 64)
in PDF nghe Scorch 39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 85)
in PDF nghe Scorch 40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 118)
in PDF nghe Scorch 41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 84)
in PDF nghe Scorch 43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 66)
in PDF nghe Scorch 44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch 45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch 46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch 47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch 50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 79)
in PDF nghe Scorch 51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch 52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch 53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 17)
in PDF nghe Scorch 54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 130)
in PDF nghe Scorch 55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch 56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch 57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 22)

Đáp Ca - Năm B

in PDF nghe Scorch 01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 79)
in PDF nghe Scorch 02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 84)
in PDF nghe Scorch 03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Magnificat)
in PDF nghe Scorch 04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 88)
in PDF nghe Scorch 05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch 06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
in PDF nghe Scorch 07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
in PDF nghe Scorch 08. Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch 09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch 10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch 11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 18)
in PDF nghe Scorch 12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 136)
in PDF nghe Scorch 13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch 14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch 15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 4)
in PDF nghe Scorch 16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch 17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 21)
in PDF nghe Scorch 18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch 19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch 21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch 22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch 23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 115)
in PDF nghe Scorch 24. Lễ Thánh Tâm (Is. 12)
in PDF nghe Scorch 25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch 26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch 27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch 28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 146)
in PDF nghe Scorch 29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 31)
in PDF nghe Scorch 30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 40)
in PDF nghe Scorch 31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 80)
in PDF nghe Scorch 33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 129)
in PDF nghe Scorch 34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 91)
in PDF nghe Scorch 35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 106)
in PDF nghe Scorch 36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 29)
in PDF nghe Scorch 37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 122)
in PDF nghe Scorch 38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 84)
in PDF nghe Scorch 39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch 40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 77)
in PDF nghe Scorch 42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch 43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch 44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch 45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 14)
in PDF nghe Scorch 46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 145)
in PDF nghe Scorch 47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 114)
in PDF nghe Scorch 48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 53)
in PDF nghe Scorch 49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 18)
in PDF nghe Scorch 50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch 51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 89)
in PDF nghe Scorch 52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch 53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch 54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 17)
in PDF nghe Scorch 55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 145)
in PDF nghe Scorch 56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch 57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 92)

Đáp Ca - Năm C

in PDF nghe Scorch 01. Chúa Nhật 1 Mùa Vọng (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch 02. Chúa Nhật 2 Mùa Vọng (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch 03. Chúa Nhật 3 Mùa Vọng (Is. 12)
in PDF nghe Scorch 04. Chúa Nhật 4 Mùa Vọng (TV. 79)
in PDF nghe Scorch 05. Lễ Thánh Gia (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch 06. Chúa Nhật Sau Lễ Giáng Sinh (Tv. 147)
in PDF nghe Scorch 07. Chúa Nhật Hiển Linh (Tv. 71)
in PDF nghe Scorch 08. Chúa Nhật 1 Thường Niên (Tv. 28)
in PDF nghe Scorch 09. Chúa Nhật 1 Mùa Chay (Tv. 90)
in PDF nghe Scorch 10. Chúa Nhật 2 Mùa Chay (Tv. 26)
in PDF nghe Scorch 11. Chúa Nhật 3 Mùa Chay (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 12. Chúa Nhật 4 Mùa Chay (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch 13. Chúa Nhật 5 Mùa Chay (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch 14. Chúa Nhật 2 Phục Sinh (Tv. 117)
in PDF nghe Scorch 15. Chúa Nhật 3 Phục Sinh (Tv. 29)
in PDF nghe Scorch 16. Chúa Nhật 4 Phục Sinh (Tv. 99)
in PDF nghe Scorch 17. Chúa Nhật 5 Phục Sinh (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 18. Chúa Nhật 6 Phục Sinh (Tv. 66)
in PDF nghe Scorch 19. Chúa Nhật 7 Phục Sinh (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch 20. Lễ Thăng Thiên (Tv. 46)
in PDF nghe Scorch 21. Lễ Hiện Xuống (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch 22. Lễ Chúa Ba Ngôi (Tv. 8)
in PDF nghe Scorch 23. Lễ Mình Máu Thánh Chúa (Tv. 109)
in PDF nghe Scorch 24. Lễ Thánh Tâm (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch 25. Chúa Nhật 2 Thường Niên (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch 26. Chúa Nhật 3 Thường Niên (Tv. 18)
in PDF nghe Scorch 27. Chúa Nhật 4 Thường Niên (Tv. 70)
in PDF nghe Scorch 28. Chúa Nhật 5 Thường Niên (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch 29. Chúa Nhật 6 Thường Niên (Tv. 1)
in PDF nghe Scorch 30. Chúa Nhật 7 Thường Niên (Tv. 102)
in PDF nghe Scorch 31. Chúa Nhật 8 Thường Niên (Tv. 91)
in PDF nghe Scorch 32. Chúa Nhật 9 Thường Niên (Tv. 116)
in PDF nghe Scorch 33. Chúa Nhật 10 Thường Niên (Tv. 29)
in PDF nghe Scorch 34. Chúa Nhật 11 Thường Niên (Tv. 31)
in PDF nghe Scorch 35. Chúa Nhật 12 Thường Niên (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch 36. Chúa Nhật 13 Thường Niên (Tv. 15)
in PDF nghe Scorch 37. Chúa Nhật 14 Thường Niên (Tv. 65)
in PDF nghe Scorch 38. Chúa Nhật 15 Thường Niên (Tv. 68)
in PDF nghe Scorch 39. Chúa Nhật 16 Thường Niên (Tv. 14)
in PDF nghe Scorch 40. Chúa Nhật 17 Thường Niên (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch 41. Chúa Nhật 18 Thường Niên (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch 42. Chúa Nhật 19 Thường Niên (Tv. 32)
in PDF nghe Scorch 43. Chúa Nhật 20 Thường Niên (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch 44. Chúa Nhật 21 Thường Niên (Tv. 116)
in PDF nghe Scorch 45. Chúa Nhật 22 Thường Niên (Tv. 67)
in PDF nghe Scorch 46. Chúa Nhật 23 Thường Niên (Tv. 89)
in PDF nghe Scorch 47. Chúa Nhật 24 Thường Niên (Tv. 50)
in PDF nghe Scorch 48. Chúa Nhật 25 Thường Niên (Tv. 112)
in PDF nghe Scorch 49. Chúa Nhật 26 Thường Niên (Tv. 145)
in PDF nghe Scorch 50. Chúa Nhật 27 Thường Niên (Tv. 94)
in PDF nghe Scorch 51. Chúa Nhật 28 Thường Niên (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch 52. Chúa Nhật 29 Thường Niên (Tv. 120)
in PDF nghe Scorch 53. Chúa Nhật 30 Thường Niên (Tv. 33)
in PDF nghe Scorch 54. Chúa Nhật 31 Thường Niên (Tv. 144)
in PDF nghe Scorch 55. Chúa Nhật 32 Thường Niên (Tv. 16)
in PDF nghe Scorch 56. Chúa Nhật 33 Thường Niên (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch 57. Chúa Nhật 34 Thường Niên (Tv. 121)

Đáp Ca Lễ Trọng & Các Thánh

in PDF nghe Scorch Ban Bí Tích Thêm Sức (Tv. 103)
in PDF nghe Scorch Các Thánh Tử Đạo Việt Nam (Tv. 125)
in PDF nghe Scorch Các Tổng Lãnh Thiên Thần (Tv. 137)
in PDF nghe Scorch Cầu Hồn - An Táng (Tv. 24)
in PDF nghe Scorch Chúa Giêsu Biến Hình (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Đức Mẹ Lên Trời (Tv. 44)
in PDF nghe Scorch Đức Mẹ Viếng Thánh Isave (Is. 12)
in PDF nghe Scorch Đức Mẹ Vô Nhiễm (Tv. 97)
in PDF nghe Scorch Lễ Các Đẳng (Tv. 22)
in PDF nghe Scorch Lễ Các Thánh (Tv. 23)
in PDF nghe Scorch Lễ Khánh Nhật Truyền Giáo (Tv. 95)
in PDF nghe Scorch Lễ Mân Côi (Magnificat)
in PDF nghe Scorch Lễ Mồng 1 Tết (Tv. 8)
in PDF nghe Scorch Lễ Mồng 2 Tết (Tv. 127)
in PDF nghe Scorch Lễ Mồng 3 Tết (Tv. 126)
in PDF nghe Scorch Lễ Suy Tôn Thánh Giá (Tv. 77)
in PDF nghe Scorch Lễ Tạ Ơn (Tv. 112)
in PDF nghe Scorch Lễ Tất Niên (Tv. 64)
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Gioan Tiền Hô (Tv. 138)
in PDF nghe Scorch Lễ Truyền Tin (Tv. 39)
in PDF nghe Scorch Mẹ Thiên Chúa (Tv. 66)
in PDF nghe Scorch Têrêsa Hài Đồng Giêsu (Tv. 44)
in PDF nghe Scorch Tết Trung Thu (Tv. 135)
in PDF nghe Scorch Thánh Gioan Tông Đồ (Tv. 96)
in PDF nghe Scorch Thánh Giuse (Tv. 88)
in PDF nghe Scorch Thánh Giuse Thợ (Tv. 89)
in PDF nghe Scorch Thánh Lễ Giao Thừa (Tv. 120)
in PDF nghe Scorch Thánh Maria Mađalêna (Tv. 62)
in PDF nghe Scorch Thánh Matthia Tông Đồ (Tv. 112)
in PDF nghe Scorch Thánh Phaolô Trở Lại (Tv. 116)
in PDF nghe Scorch Thánh Phêrô & Phaolô (Tv. 33)

Đức Mẹ

in PDF nghe Scorch Ai Người Có Hiểu
in PDF nghe Scorch Bên Mẹ Chiều Về
in PDF nghe Scorch Con Xin Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Dâng Hiến Cho Mẹ
in PDF nghe Scorch Hoa Đỏ Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Hoa Tím Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Hoa Trắng Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Hoa Vàng Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Hoa Xanh Dâng Mẹ
in PDF nghe Scorch Hợp Dâng Với Mẹ
in PDF nghe Scorch Kinh Ngợi Khen
in PDF nghe Scorch Lạy Đức Mẹ Chúa Trời
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Mân Côi
in PDF nghe Scorch Lời Kinh Yêu Mẹ
in PDF nghe Scorch Mẹ Dạy Con
in PDF nghe Scorch Mẹ Đã Sống
in PDF nghe Scorch Mẹ Hiệp Thông
in PDF nghe Scorch Mẹ Là Mùa Xuân
in PDF nghe Scorch Mẹ Từ Nhân
in PDF nghe Scorch Mẹ Với Con
in PDF nghe Scorch Mừng Mẹ Vinh Phúc
in PDF nghe Scorch Ngợi Ca Mẹ Về Trời
in PDF nghe Scorch Nhờ Mẹ Maria Đến Với Chúa Giêsu
in PDF nghe Scorch Nữ Vương Thiên Đàng
in PDF nghe Scorch Tìm Đến Mẹ Yêu
in PDF nghe Scorch Tình Mẹ Thương Con
in PDF nghe Scorch Trinh Nữ Đầy Ân Phúc
in PDF nghe Scorch Xin Mẹ Bên Con
in PDF nghe Scorch Xin Vâng Như Mẹ

Hiệp Lễ

in PDF nghe Scorch Bàn Tay Ngài
in PDF nghe Scorch Cho Con Nhìn Thấy
in PDF nghe Scorch Chúa Là Gia Nghiệp
in PDF nghe Scorch Chúa Là Hy Vọng
in PDF nghe Scorch Chúa Trong Đời Con
in PDF nghe Scorch Chúa Vẫn Đi Qua
in PDF nghe Scorch Chúa Với Con
in PDF nghe Scorch Có Cũng Như Không
in PDF nghe Scorch Con Chỉ Là Con
in PDF nghe Scorch Đâu Chỉ Là
in PDF nghe Scorch Đường Tin Yêu
in PDF nghe Scorch Gần Bên Chúa
in PDF nghe Scorch Gia Nghiệp Đời Con
in PDF nghe Scorch Giêsu Bài Tình Ca
in PDF nghe Scorch Giêsu Tình Yêu Của Tôi
in PDF nghe Scorch Giêsu Tôi Hát Về Ngài
in PDF nghe Scorch Giêsu, Vua Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Hạnh Phúc Đời Con
in PDF nghe Scorch Khoảng Cách Cuộc Đời
in PDF nghe Scorch Lạy Chúa, Con Tin!
in PDF nghe Scorch Lời Ban Sự Sống
in PDF nghe Scorch Luôn Cậy Trông Ngài
in PDF nghe Scorch Mỗi Ngày Đời Con
in PDF nghe Scorch Một Cõi Riêng Tư
in PDF nghe Scorch Một Đời Cảm Mến
in PDF nghe Scorch Một Đời Như Chúa
in PDF nghe Scorch Ngài Đến Trong Đời Tôi
in PDF nghe Scorch Nhạc Khúc Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Như Con Thơ
in PDF nghe Scorch Niềm Vui Trong Chúa
in PDF nghe Scorch Ôi Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Sống Cho Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Sống Với Chúa
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Cảm Tạ
in PDF nghe Scorch Thao Thức Một Đời
in PDF nghe Scorch Tin Yêu Hy Vọng
in PDF nghe Scorch Tình Ca Tri Ân
in PDF nghe Scorch Tình Cha
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Yêu Con

Hôn Nhân - Mùa Xuân - Cầu Hồn

in PDF nghe Scorch Bài Ca Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Tình Yêu 1
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Tình Yêu 2
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Tình Yêu 3
in PDF nghe Scorch Dâng Mẹ Tình Yêu 1
in PDF nghe Scorch Dâng Mẹ Tình Yêu 2
in PDF nghe Scorch Dâng Mẹ Tình Yêu 3
in PDF nghe Scorch Dâng Mẹ Tình Yêu 4
in PDF nghe Scorch Hai Tiếng Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Kỳ Công Của Chúa
in PDF nghe Scorch Ngày Của Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Nghĩa Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Nhịp Bước Đi Lên
- o0o -
in PDF nghe Scorch Chúa Mùa Xuân
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Ngày Xuân
in PDF nghe Scorch Đêm Xuân Nguyện Cầu
in PDF nghe Scorch Hiến Lễ Đầu Xuân
in PDF nghe Scorch Mùa Xuân Đã Đến
in PDF nghe Scorch Ngày Xuân Bên Chúa
in PDF nghe Scorch Ngày Xuân Mới
in PDF Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 1)
in PDF Ngày Xuân Tôn Vinh Chúa (mẫu 2)
in PDF nghe Scorch Vui Ngày Xuân Mới
in PDF nghe Scorch Xuân Hồng Ân
in PDF nghe Scorch Xuân Hồng Ngày Mới
- o0o -
in PDF nghe Scorch Chúa Đưa Con Về
in PDF nghe Scorch Hy Vọng Vào Chúa
in PDF nghe Scorch Tiếng Con Nguyện Cầu
in PDF nghe Scorch Trở Về Bên Chúa
in PDF nghe Scorch Trước Nhan Ngài

Kết Lễ - Thánh Thể - Cha Mẹ

in PDF nghe Scorch Cho Một Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Chứng Nhân Tin Mừng
in PDF nghe Scorch Hạnh Phúc Cho Ai
in PDF nghe Scorch Ngày Của Mẹ
in PDF nghe Scorch Ơn Cha Nghĩa Mẹ
in PDF nghe Scorch Sống Cho Tin Mừng
in PDF nghe Scorch Sống Tình Hiệp Thông 
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Sống
in PDF nghe Scorch Xây Dựng Nước Trời
- o0o -
in PDF nghe Scorch Giêsu Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Sống Tình Hiệp Thông
in PDF nghe Scorch Thờ Lạy Chúa Giêsu
- o0o -
in PDF nghe Scorch Gia Đình
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Cho Cha
in PDF nghe Scorch Nguyện Cầu Cho Mẹ
in PDF nghe Scorch Tân Phúc Âm Hóa Giáo Xứ
in PDF nghe Scorch Thắp Nén Hương Lòng

Mùa Chay

in PDF nghe Scorch Cho Tim Con Rộng Mở 
in PDF nghe Scorch Chúa Đành Bỏ Con
in PDF nghe Scorch Chúa Từ Bi
in PDF nghe Scorch Con Tin Vào Chúa
in PDF nghe Scorch Con Xin Phó Thác
in PDF nghe Scorch Dâng Lời Sám Hối
in PDF nghe Scorch Đi Trong Hân Hoan
in PDF nghe Scorch Đường Thập Giá
in PDF nghe Scorch Hướng Nhìn Về Chúa
in PDF nghe Scorch Lời Thiêng
in PDF nghe Scorch Lời Trần Tình
in PDF nghe Scorch Lòng Con Sám Hối
in PDF nghe Scorch Sám Hối
in PDF nghe Scorch Suy Tôn Thánh Giá
in PDF nghe Scorch Tâm Tình Sám Hối
in PDF nghe Scorch Thánh Giá Đức Kitô
in PDF nghe Scorch Thập Giá Niềm Tự Hào
in PDF nghe Scorch Theo Đường Chúa Đi
in PDF nghe Scorch Thực Tâm Hoán Cải
in PDF nghe Scorch Thượng Tiến Dâng
in PDF nghe Scorch Về Với Cát Bụi
in PDF nghe Scorch Vì Tội Chúng Con
in PDF nghe Scorch Vua Hiển Vinh

Mùa Vọng - Giáng Sinh

in PDF nghe Scorch Chuẩn Bị Chúa Đến
in PDF nghe Scorch Lời Vọng
in PDF nghe Scorch Niềm Cậy Trông
in PDF nghe Scorch Trời Cao Hỡi
in PDF nghe Scorch Vui Lên!
- o0o -
in PDF nghe Scorch Ánh Sáng Bê-lem
in PDF nghe Scorch Bê-lem
in PDF nghe Scorch Ca Mừng Giáng Sinh
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Đến
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Giáng Sinh
in PDF nghe Scorch Chúa Đã Xuống Đời
in PDF nghe Scorch Chúa Đến Trong Đời
in PDF nghe Scorch Chúa Xuống Đời
in PDF nghe Scorch Chuyện Một Tình Thương
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Hài Nhi
in PDF nghe Scorch Dâng Thánh Tử Hài Nhi
in PDF nghe Scorch Đêm Đông Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch Đêm Đông Dâng Chúa 1
in PDF nghe Scorch Đêm Đông Dâng Chúa 2
in PDF nghe Scorch Đêm Hồng Ân
in PDF nghe Scorch Đêm Tình Thương
in PDF nghe Scorch Đêm Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Một Chuyện Tình
in PDF nghe Scorch Tình Chúa Nhân Hậu
in PDF nghe Scorch Tình Khúc Đêm Đông

Nhập Lễ - Dâng Lễ

in PDF nghe Scorch Ca Tụng Chúa
in PDF nghe Scorch Các Tầng Trời Mở Ra
in PDF nghe Scorch Chúa Nguồn Bình An 
in PDF nghe Scorch Đi Về Nhà Cha
in PDF nghe Scorch Hân Hoan Tiến Bước
in PDF nghe Scorch Hoan Ca Chúc Tụng
in PDF nghe Scorch Lên Đền Thánh
in PDF nghe Scorch Tâm Tư Reo Mừng
in PDF nghe Scorch Thắp Sáng Tim Con 
in PDF nghe Scorch Về Bên Nhan Chúa
in PDF nghe Scorch Về Nhà Cha
in PDF nghe Scorch Vinh Danh Ba Ngôi
in PDF nghe Scorch Vui Mừng Trong Chúa
-o0o-
in PDF nghe Scorch Của Lễ Con Dâng 
in PDF nghe Scorch Của Lễ Hiến Dâng
in PDF nghe Scorch Của Lễ Hy Sinh
in PDF nghe Scorch Cùng Mẹ Dâng Hiến
in PDF nghe Scorch Dâng Cha
in PDF nghe Scorch Dâng Chúa Ba Ngôi
in PDF nghe Scorch Dâng Lên Chúa
in PDF nghe Scorch Dâng Lên Ngài
in PDF nghe Scorch Dâng Thân Phận
in PDF nghe Scorch Đồi Xưa
in PDF nghe Scorch Hiến Lễ Đời Con
in PDF nghe Scorch Hiến Lễ Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Hiệp Dâng
in PDF nghe Scorch Hợp Dâng Trong Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Lấy Gì Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch Tiến Dâng Ngài
in PDF nghe Scorch Với Mẹ Con Dâng

Phục Sinh - Chúa Thánh Thần

in PDF nghe Scorch Của Lễ Mới
in PDF nghe Scorch Của Lễ Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Giòng Sữa Thiêng
in PDF nghe Scorch Hãy Ca Mừng Chúa
in PDF nghe Scorch Hiến Lễ Vượt Qua
in PDF nghe Scorch Máu Cứu Độ
in PDF nghe Scorch Máu Trái Tim
in PDF nghe Scorch Ngày Đức Kitô
in PDF nghe Scorch Ngày Phục Sinh
in PDF nghe Scorch Ngọn Lửa Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Nguyện Thánh Thần
in PDF nghe Scorch Niềm Tin Yêu
in PDF nghe Scorch Nữ Vương Thiên Đàng
in PDF nghe Scorch Reo Mừng Lên
in PDF nghe Scorch Trái Tim Nhân Lành

Thánh Hiến

in PDF nghe Scorch Alleluia
in PDF nghe Scorch Alleluia
in PDF nghe Scorch Bạn Tình Của Lòng Tôi
in PDF nghe Scorch Cảm Mến Tình Cha
in PDF nghe Scorch Chúa Nguồn Hạnh Phúc
in PDF nghe Scorch Con Đã Đến
in PDF nghe Scorch Con Muốn...
in PDF nghe Scorch Con Thuộc Về Chúa
in PDF nghe Scorch Con Vui Tiến Lên
in PDF nghe Scorch Con Xin Đến
in PDF nghe Scorch Dâng Lời Ước Thệ
in PDF nghe Scorch Dâng Tiến Đời Con
in PDF nghe Scorch Điều Mơ Ước Của Con 
in PDF nghe Scorch Đời Tin Yêu
in PDF nghe Scorch Kinh Dâng Mình
in PDF nghe Scorch Kinh Hiến Dâng
in PDF nghe Scorch Kinh Xin Ơn Quảng Đại
in PDF nghe Scorch Lạy Thầy, Thầy Biết
in PDF nghe Scorch Lời Nguyện Cho Linh Mục
in PDF nghe Scorch Một Lòng Tin Yêu
in PDF nghe Scorch Ngụ Nơi Nhà Chúa
in PDF nghe Scorch Người Được Sai Đi
in PDF nghe Scorch Nhiệm Mầu Của Yêu Thương
in PDF nghe Scorch Nhịp Bước Đi Lên
in PDF nghe Scorch Những Khát Mong
in PDF nghe Scorch Say Tình Thập Giá
in PDF nghe Scorch Thập Giá Đời Con
in PDF nghe Scorch Thầy Là Đức Kitô
in PDF nghe Scorch Tình Ca Dâng Hiến
in PDF nghe Scorch Tình Con Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch Tình Con Yêu Chúa
in PDF nghe Scorch Tình Hiến Dâng
in PDF nghe Scorch Tình Thương Chúa
in PDF nghe Scorch Từ Khi Chào Đời
in PDF nghe Scorch Từ Ngàn Xưa
in PDF nghe Scorch Từng Ngày Theo Chúa
in PDF nghe Scorch Vẫn Là...
in PDF nghe Scorch Với Chúa Con Đi

Thánh Tình Ca

Mùa Vọng - Giáng Sinh
in PDF nghe Scorch CN 1 A Mùa Vọng - Hãy Tỉnh Thức
in PDF nghe Scorch CN 1 B Mùa Vọng - Sống Tỉnh Thức
in PDF nghe Scorch CN 1 C Mùa Vọng - Tỉnh Thức Và Cầu Nguyện
in PDF nghe Scorch CN 2 A Mùa Vọng - Dọn Đường Đón Chúa
in PDF nghe Scorch CN 2 B Mùa Vọng - Chân Thành Sám Hối
in PDF nghe Scorch CN 2 C Mùa Vọng - Hãy Dọn Đường Chúa
in PDF nghe Scorch CN 3 A Mùa Vọng - Niềm Vui Ơn Cứu Độ
in PDF nghe Scorch CN 3 B Mùa Vọng - Người Làm Chứng 
in PDF nghe Scorch CN 3 C Mùa Vọng - Chân Thành Sám Hối
in PDF nghe Scorch CN 4 A Mùa Vọng - Dám Ra Khỏi Mình
in PDF nghe Scorch CN 4 B Mùa Vọng - Chúa Đã Làm Người
in PDF nghe Scorch CN 4 C Mùa Vọng - Niềm Vui Lên Đường
in PDF nghe Scorch CN Lễ Thánh Gia - Đời Sống Thánh Gia
in PDF nghe Scorch CN Lễ Hiển Linh - Niềm Tin Lên Đường
- o0o -
Mùa Chay - Phục Sinh
in PDF nghe Scorch Thứ Tư Lễ Tro - Đến Với Chúa
in PDF nghe Scorch CN 1 A Mùa Chay - Cám Dỗ Trong Đời
in PDF nghe Scorch CN 1 B Mùa Chay - Cám Dỗ Nào...
in PDF nghe Scorch CN 1 C Mùa Chay - Cám Dỗ Trong Đời
in PDF nghe Scorch CN 2 A Mùa Chay - Xin Biến Đổi Con
in PDF nghe Scorch CN 2 B Mùa Chay - Biến Đổi Đời Con
in PDF nghe Scorch CN 2 C Mùa Chay - Biến Hình Đổi Dạng
in PDF nghe Scorch CN 3 A Mùa Chay - Cho Con Nhận Biết
in PDF nghe Scorch CN 3 B Mùa ChayC - Thanh Tẩy Đền Thờ
in PDF nghe Scorch CN 3 C Mùa Chay - Ăn Năn Tội Mình
in PDF nghe Scorch CN 4 A Mùa Chay - Thông Sáng Hay Mù Tối
in PDF nghe Scorch CN 4 B Mùa Chay - Chúa Yêu Thế Gian
in PDF nghe Scorch CN 4 C Mùa Chay - Con Nay Trở Về
in PDF nghe Scorch CN 5 A Mùa Chay - Niềm Vui Sự Sống
in PDF nghe Scorch CN 5 B Mùa Chay - Hạt Lúa Vùi Chôn
in PDF nghe Scorch CN 5 C Mùa Chay - Chúa Luôn Tha Thứ
in PDF nghe Scorch CN Lễ Lá (Bài Thương Khó) - Chúa Đã Hiến Mình
in PDF nghe Scorch Thứ Năm Tuần Thánh (Nghi Thức Rửa Chân) - Khiêm Nhu Phục Vụ
in PDF nghe Scorch Thứ Năm Tuần Thánh (Phần Hiệp Lễ) - Điều Răn Mới
in PDF nghe Scorch Thứ Sáu Tuần Thánh (Kính Thờ Thánh Giá Chúa)- Trên Cây Thập Giá
in PDF nghe Scorch Thứ Sáu Tuần Thánh - Yêu Như Chúa Yêu
in PDF nghe Scorch Đêm Vọng Phục Sinh A - Tin Mừng Phục Sinh 1
in PDF nghe Scorch Đêm Vọng Phục Sinh B - Tin Mừng Phục Sinh 2
in PDF nghe Scorch Đêm Vọng Phục Sinh C - Tin Mừng Phục Sinh 3
in PDF nghe Scorch CN Phục Sinh - Vì Chúa Đã Phục Sinh
in PDF nghe Scorch CN 2 Phục Sinh - Lòng Thương Xót Chúa
in PDF nghe Scorch CN 2 ABC Phục Sinh - Niềm Vui Phục Sinh 
in PDF nghe Scorch CN 3 A Phục Sinh - Xin Chúa Ở Lại
in PDF nghe Scorch CN 3 B Phục Sinh - Là Chứng Nhân
in PDF nghe Scorch CN 3 C Phục Sinh - Một Tình Yêu Mến
in PDF nghe Scorch CN 4 ABC Phục Sinh - Mục Tử Nhân Lành
in PDF nghe Scorch CN 5 A Phục Sinh - Thiên Chúa Trong Đức Kitô
in PDF nghe Scorch CN 5 B Phục Sinh - Ở Lại Trong Thầy 
in PDF nghe Scorch CN 5 C Phục Sinh - Điều Răn Mới
in PDF nghe Scorch CN 6 A Phục Sinh - Sự Sống Mới 
in PDF nghe Scorch CN 6 B Phục Sinh - Tình Nào Lớn Hơn
in PDF nghe Scorch CN 6 C Phục Sinh - Chúa Trong Lòng Con
in PDF nghe Scorch CN 7 ABC Lễ Chúa Thăng Thiên - Chúa Về Trời
in PDF nghe Scorch CN Lễ Hiện Xuống A - Xin Thánh Thần Đến
in PDF nghe Scorch CN Lễ Hiện Xuống B - Thần Khí Sự Sống Và Tình Yêu
in PDF nghe Scorch CN Lễ Hiện Xuống C - Nguồn Lực Thánh Thần
- o0o -
Thường Niên
in PDF nghe Scorch Chúa Giêsu Chịu Phép Rửa ABC - Ngỡ Ngàng Nhận Ra
in PDF nghe Scorch CN 2 A Thường Niên - Cho Con Thấy Chúa
in PDF nghe Scorch CN 2 B Thường Niên - Hãy Đến Mà Xem
in PDF nghe Scorch CN 2 C Thường Niên - Chúa Đến Cho Đời
in PDF nghe Scorch CN 3 A Thường Niên - Hãy Sám Hối
in PDF nghe Scorch CN 3 B Thường Niên - Hãy Theo Ta
in PDF nghe Scorch CN 3 C Thường Niên - Hồng Ân Cứu Độ
in PDF nghe Scorch CN 4 A Thường Niên & Các Thánh Nam Nữ - Bát Phúc
in PDF nghe Scorch CN 4 B Thường Niên - Lời Ngài
in PDF nghe Scorch CN 4 C Thường Niên - Khó Tin Chúa
in PDF nghe Scorch CN 5 A Thường Niên - Là Muối, Là Ánh Sáng
in PDF nghe Scorch CN 5 B Thường Niên - Một Mình Với Chúa
in PDF nghe Scorch CN 5 C Thường Niên - Vâng Lời Thầy
in PDF nghe Scorch CN 6 A Thường Niên - Xin Biến Đổi Con
in PDF nghe Scorch CN 6 B Thường Niên - Đón Nhận Tha Nhân
in PDF nghe Scorch CN 6 C Thường Niên - Hạnh Phúc Đời Con
in PDF nghe Scorch CN 7 A Thường Niên - Trọn Lành Như Cha
in PDF nghe Scorch CN 7 B Thường Niên - Duy Nơi Ngài
in PDF nghe Scorch CN 7 C Thường Niên - Một Đời Như Chúa
in PDF nghe Scorch CN 8 A Thường Niên - Tin Chúa Quan Phòng
in PDF nghe Scorch CN 8 B Thường Niên - Chúa Là Niềm Vui
in PDF nghe Scorch CN 8 C Thường Niên - Nhìn Lại Chính Mình
in PDF nghe Scorch CN 9 A Thường Niên - Tình Yêu Trong Hành Động
in PDF nghe Scorch CN 9 B Thường Niên - Ngày Của Chúa
in PDF nghe Scorch CN 9 C Thường Niên - Con Không Đáng
in PDF nghe Scorch CN 10 A Thường Niên - Điều Chúa Muốn
in PDF nghe Scorch CN 10 B Thường Niên - Thánh Ý Chúa
in PDF nghe Scorch CN 10 C Thường Niên - Chúa Chạnh Lòng Thương
in PDF nghe Scorch CN 11 A Thường Niên - Thế Giới Hôm Nay
in PDF nghe Scorch CN 11 B Thường Niên - Nước Thiên Chúa
in PDF nghe Scorch CN 11 C Thường Niên - Vì Đã Yêu Nhiều
in PDF nghe Scorch CN 12 A Thường Niên - Đừng Sợ!
in PDF nghe Scorch CN 12 B Thường Niên - Biển Đời Giông Tố
in PDF nghe Scorch CN 12 C Thường Niên - Thầy Là Đức Kitô
in PDF nghe Scorch CN 13 A Thường Niên - Vác Thập Giá Mình
in PDF nghe Scorch CN 13 B Thường Niên - Một Lòng Tin
in PDF nghe Scorch CN 13 C Thường Niên - Con Đường Giêsu
in PDF nghe Scorch CN 14 A Thường Niên - Chúa Cất Tiếng Mời
in PDF nghe Scorch CN 14 B Thường Niên - Cần Ra Khỏi Mình
in PDF nghe Scorch CN 14 C Thường Niên - Người Được Sai Đi
in PDF nghe Scorch CN 15 A Thường Niên - Hạt Giống Lời Chúa
in PDF nghe Scorch CN 15 B Thường Niên - Người Được Sai Đi
in PDF nghe Scorch CN 15 C Thường Niên - Tình Con Dâng Chúa
in PDF nghe Scorch CN 16 A Thường Niên - Lúa Với Cỏ Lùng
in PDF nghe Scorch CN 16 B Thường Niên - Nghỉ Ngơi Bên Chúa
in PDF nghe Scorch CN 16 C Thường Niên - Chỉ Có Một Điều Cần
in PDF nghe Scorch CN 17 A Thường Niên - Nước Trời
in PDF nghe Scorch CN 17 B Thường Niên - Hãy Cho Họ Ăn
in PDF nghe Scorch CN 17 C Thường Niên - Cứ Xin Sẽ Được
in PDF nghe Scorch CN 18 A Thường Niên - Hãy Cho Họ Ăn
in PDF nghe Scorch CN 18 B Thường Niên - Bánh Trường Sinh
in PDF nghe Scorch CN 18 C Thường Niên - Chẳng Còn Lại Gì
in PDF nghe Scorch CN 19 A Thường Niên - Hãy Vững Tâm
in PDF nghe Scorch CN 19 B Thường Niên - Của Ăn Muôn Đời
in PDF nghe Scorch CN 19 C Thường Niên - Trung Tín Đợi Chờ
in PDF nghe Scorch CN 20 A Thường Niên - Lòng Tin Lớn Lao
in PDF nghe Scorch CN 20 B Thường Niên - Lương Thực Trường Sinh
in PDF nghe Scorch CN 20 C Thường Niên - Ngọn Lửa Tình Yêu
in PDF nghe Scorch CN 21 A Thường Niên - Tuyên Xưng Đức Kitô
in PDF nghe Scorch CN 21 B Thường Niên - Con Biết Theo Ai
in PDF nghe Scorch CN 21 C Thường Niên - Qua Cửa Hẹp
in PDF nghe Scorch CN 22 A Thường Niên - Vác Thập Giá Mình
in PDF nghe Scorch CN 22 B Thường Niên - Từ Trái Tim Con
in PDF nghe Scorch CN 22 C Thường Niên - Sống Khiêm Nhường
in PDF nghe Scorch CN 23 A Thường Niên - Sửa Lỗi Cho Nhau
in PDF nghe Scorch CN 23 B Thường Niên - Xin Chúa Dùng Con
in PDF nghe Scorch CN 23 C Thường Niên - Dấn Bước Theo Ngài
in PDF nghe Scorch CN 24 A Thường Niên - Hết Lòng Tha Thứ
in PDF nghe Scorch CN 24 B Thường Niên - Thầy Là Ai?
in PDF nghe Scorch CN 24 C Thường Niên - Con Nay Trở Về
in PDF nghe Scorch CN 25 A Thường Niên - Thiên Chúa Công Bình
in PDF nghe Scorch CN 25 B Thường Niên - Tâm Tình Yêu Mến
in PDF nghe Scorch CN 25 C Thường Niên - Sống Trung Tín
in PDF nghe Scorch CN 26 A Thường Niên - Tình Yêu Trong Hành Động
in PDF nghe Scorch CN 26 B Thường Niên - Có Biết Bao Điều
in PDF nghe Scorch CN 26 C Thường Niên - Hướng Đến Tha Nhân
in PDF nghe Scorch CN 27 Lễ Đức Mẹ Mân Côi - Tâm Tình Xin Vâng
in PDF nghe Scorch CN 27 A Thường Niên - Viên Đá Góc
in PDF nghe Scorch CN 27 B Thường Niên - Đối Với Chúa
in PDF nghe Scorch CN 27 C Thường Niên - Làm Điều Phải Làm
in PDF nghe Scorch CN 28 A Thường Niên - Chúa Đã Mời Gọi
in PDF nghe Scorch CN 28 B Thường Niên - Chúa Buồn...
in PDF nghe Scorch CN 28 C Thường Niên - Lòng Biết Ơn
in PDF nghe Scorch CN 29 TN Ngày Truyền Giáo - Nhân Chứng Tin Mừng
in PDF nghe Scorch CN 29 A Thường Niên - Trả Về Thiên Chúa
in PDF nghe Scorch CN 29 B Thường Niên - Muốn Làm Lớn
in PDF nghe Scorch CN 29 C Thường Niên - Cầu Nguyện Luôn
in PDF nghe Scorch CN 30 A Thường Niên - Bài Ca Yêu Thương
in PDF nghe Scorch CN 30 B Thường Niên - Xin Thương Xót Con
in PDF nghe Scorch CN 30 C Thường Niên - Xin Chúa Xót Thương
in PDF nghe Scorch CN 31 A Thường Niên - Là Anh Em Với Nhau
in PDF nghe Scorch CN 31 B Thường Niên - Điều Răn Trọng Nhất
in PDF nghe Scorch CN 31 C Thường Niên - Đón Nhận Chúa
in PDF nghe Scorch CN 32 A Thường Niên - Nếu Mai Chúa Đến
in PDF nghe Scorch CN 32 B Thường Niên - Với Chúa Với Người
in PDF nghe Scorch CN 32 C Thường Niên - Niềm Vui Sự Sống
in PDF nghe Scorch CN 33 Tử Đạo Việt Nam - Máu Chứng Niềm Tin
in PDF nghe Scorch CN 33 Tử Đạo Việt Nam - Một Đời Nhân Chứng
in PDF nghe Scorch CN 33 A Thường Niên - Chúa Đã Trao Phó
in PDF nghe Scorch CN 33 B Thường Niên - Lúa Với Cỏ Lùng
in PDF nghe Scorch CN 33 C Thường Niên - Bền Đỗ Đến Cùng
in PDF nghe Scorch CN 34 A Thường Niên - Ngày Chúa Đến
in PDF nghe Scorch CN 34 B & C Thường Niên - Giêsu, Vua Tình Yêu
- o0o -
Các Lễ Trọng
in PDF nghe Scorch CN Lễ Chúa Ba Ngôi A - Mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi
in PDF nghe Scorch CN Lễ Chúa Ba Ngôi B - Tin Yêu Chúa Ba Ngôi
in PDF nghe Scorch CN Lễ Chúa Ba Ngôi C - Suối Nguồn Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Lễ Mình Máu Chúa Kitô A - Lương Thực Trường Sinh
in PDF nghe Scorch Lễ Mình Máu Chúa Kitô B - Bí Tích Tình Yêu
in PDF nghe Scorch Lễ Mình Máu Chúa Kitô C - Hãy Cho Họ Ăn
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu A - Nguồn Tin Yêu
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu B - Lòng Thương Xót Chúa
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu C - Trái Tim Rực Cháy
in PDF nghe Scorch Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Chúa Đã Gọi Tôi
in PDF nghe Scorch Lễ Thánh Phêrô & Phaolô - Tuyên Xưng Đức Kitô
in PDF nghe Scorch Lễ Đức Mẹ Lên Trời - Magnificat
in PDF nghe Scorch Lễ Các Thánh Nam Nữ - Đâu Chỉ Là...
in PDF nghe Scorch Lễ Các Đẳng Linh Hồn - Trước Nhan Ngài
in PDF nghe Scorch Mồng 1 Tết - Tin Chúa Quan Phòng
in PDF nghe Scorch Mồng 2 Tết - Thắp Nén Hương Lòng
in PDF nghe Scorch Mồng 3 Tết - Ví Như...
 

:: DANH MỤC ::

» Thánh Ca Mùa Phụng Vụ

» Thánh Ca Theo Tác Giả

» Thánh Ca Theo Câu Đầu

» Thánh Ca Theo Tựa Đề

» Thánh Ca Hàng Tuần

» Thánh Ca Vào Đời

» Thiếu Nhi - Sinh Hoạt

» Tình Ca Việt Nam

» Tình Ca Theo Câu Đầu

» Tình Ca Theo Tựa Đề

» Giới Thiệu Tác Phẩm

» Tài Liệu Âm Nhạc

» Tác Phẩm Mới

» Tuyển Tập Thánh Ca

» Hỗ Trợ Phần Mềm

» Thống kê truy cập

» Ads